Ολοκληρωμένη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στη ΓΣΑ

Με τον όρο «ολοκληρωμένη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας» εννοούμε τη διεξαγωγή μαθημάτων στη γερμανική γλώσσα για μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η γερμανική.

Εκτός από το μάθημα «Γερμανικά ως ξένή γλώσσα», στη ΓΣΑ διεξάγονται στο ελληνικό τμήμα (Γυμνάσιο και Λύκειο) τα μαθήματα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, των Λατινικών, της Πληροφορικής, των Καλλιτεχνικών, της Μουσικής (και της Φυσικής Αγωγής) στη γερμανική γλώσσα.

Στόχος της ολοκληρωμένης διδασκαλίας είναι η μετάδοση στέρεων εξειδικευμένων γνώσεων, ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν για τη «Συμπληρωματική Εξέταση» (γερμανικό απολυτήριο), να καταστούν ικανοί για τις μετέπειτα σπουδές ή την επαγγελματική εκπαίδευση σε γερμανόφωνα ιδρύματα και να μην υστερούν έναντι εκείνων που ομιλούν τη γερμανική ως μητρική γλώσσα («ίσες ευκαιρίες»).

Κατά τη διδασκαλία του περιεχομένου των εξειδικευμένων γνώσεων, πρέπει συνεπώς να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η γλώσσα κι η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών. Η εκμάθηση εξειδικευμένων όρων αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα· στη συνέχεια πρέπει να σχηματιστούν προτάσεις και να μεταδοθεί το νοηματικό περιεχόμενο. Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να αντλούν αυτόνομα πληροφορίες από γερμανόφωνα βιβλία (στη ΓΣΑ χρησιμοποιούνται στο Γυμνάσιο στα μαθήματα ολοκληρωμένης διδασκαλίας γερμανικά σχολικά βιβλία), να συνομιλούν στη γερμανική γλώσσα για εξειδικευμένα θέματα κι ενδεχομένως να κάνουν μια παρουσίαση, καθώς και να συνεργάζονται με γερμανόφωνους συνεργάτες (π.χ.: στα μαθήματα συνάντησης) τόσο σε επίπεδο γλώσσας όσο και εξειδικευμένου περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτόν, η ολοκληρωμένη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας επεκτείνει τη γενική επικοινωνιακή ικανότητα που αποκτούν οι μαθητές στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας∙ η στενή κι εποικοδομητική συνεργασία με τον τομέα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας είναι εδώ και χρόνια παράδοση στη ΓΣΑ.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, απαιτείται οι καθηγητές να διαθέτουν ιδιαίτερη γλωσσική ευαισθησία και να χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι στο μάθημα. Από αυτά προκύπτουν δύο πεδία δραστηριοποίησης για τον τομέα της ολοκληρωμένης διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας:

1. Εποικοδομητική παρακολούθηση κι υποστήριξη της τρέχουσας διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα την προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη και χρήση υλικού για την ολοκληρωμένη διδασκαλία, το συντονισμό με τον τομέα της διδασκαλίας της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, τη στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη μέτρων για τη διδασκαλία της γλώσσας κ.ά.

2. Ευαισθητοποίηση κι ενεργός υποστήριξη των νέων καθηγητών των μαθημάτων ολοκληρωμένης διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας που έρχονται από τη Γερμανία. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται ενδοσχολικά επιμορφωτικά σεμινάρια (υποχρεωτικά για όλους τους νέους συναδέλφους, ανοιχτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους καθηγητές της ΓΣΑ). Επί του παρόντος σε αυτά συγκαταλέγονται:

- «Κύκλος μαθημάτων Μαΐου» πριν την έναρξη απασχόλησης στη ΓΣΑ
- «Συνεργασία της ολοκληρωμένης διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας και της διδασκαλίας της γερμανικής ως ξένης γλώσσας»
- «Μάθημα και σχολική ζωή στο ελληνικό τμήμα» (με εμπειρικές αναφορές μαθητών του ελληνικού τμήματος)
- «Επισκέψεις διδασκαλίας συναδέλφων σε μαθήματα ολοκληρωμένης διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας» σύμφωνα με την αρχή «tandem» μεταξύ νέων και έμπειρων συναδέλφων καθώς και
- «Το ελληνικό Λύκειο στη ΓΣΑ» (ειδική ενημερωτική εκδήλωση)

Στον τομέα της ολοκληρωμένης διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας, ανήκουν όσοι συνάδελφοι της ΓΣΑ εργάζονται σε μαθήματα που διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα.

Από αυτή τη σχολική χρονιά (2015/2016) υπεύθυνη για το συντονισμό του τομέα (DFU) είναι η κυρία Verena Sauter.

 

folder Εξειδικευμένα λεξικά